Handelsbetingelser

1. Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for GetOut ApS, cvr.nr. 36416467, Østerågade 25, 2.sal, 9000 AALBORG (Tlf.nr. 40333121/ kontakt@getoutnow.dk) (herefter ”Sælger”) leverancer til Køber.

2. Priser

Alle priser angives i danske kroner inkl. Moms.

3. Betaling

Købesummen er forfalden ved bestillingen.

4. Produktinformation og –ændringer

Sælgers produkt beskrives på sælgers hjemmeside. Oplysninger om produktet er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af Sælger skriftligt henvises hertil. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber.

5. Bestilling

Køb og bestilling foretages via Sælgers hjemmeside. På hjemmesiden kan du betale med følgende betalingskort: Visa/Dankort og Mastercard samt MobilePay. Transaktionsgebyrer oplyses inden køb og overstiger ikke de af Nets fastsatte takster. Når du afgiver en ordre, vil dit betalingskort blive autoriseret. Hvis dit kort ikke bliver autoriseret, vil du modtage en besked på skærmen om, at autorisationen mislykkedes, og du vil derefter blive bedt om at vælge en anden betalingsmåde. Beløbet trækkes fra kort/MobilePay ved afgivelse af ordre.

6. Leveringstid

  1. Leveringstiden sker i overensstemmelse med den kvittering som Køber modtager efter bestilling via Sælgers hjemmeside. 
  2. Såfremt Køber er forsinket mere end 15 minutter, da kan Sælger uden ansvar betragte aftalen som væsentlig misligholdt af Køber, idet Sælger herefter er berettiget til at ophæve aftalen. Såfremt en eller flere af Købers medlemmer måtte være forsinket, da kan Sælger uden ansvar betragte aftalen som væsentlig misligholdt af Køber, idet Sælger herefter er berettiget til at ophæve aftalen for så vidt angår kun den eller de personer som er blevet forsinket. Sælger er berettiget til fuld betaling i henhold til aftalen.

7. Mangler og reklamation

Køber skal reklamere uden ugrundet ophold, hvilket vil sige senest på tidspunktet for arrangementets afslutning. Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte vil blive refunderet Køber. Der ydes ikke nogen form for garanti på de leverede ydelser.

8. Ansvarsbegrænsning

  1. For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger: 
  2. Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det største af følgende to beløb: Kr. 50.000 eller det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet. 
  3. Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. 
  4. Sælger er uden ansvar for købers fysiske eller psykiske forhold, herunder i forhold til ydelsen. Køber er pligtig at sikre sig, at Køber kan deltage i ydelsen uden risiko for Køber.

9. Fortrydelsesret

  1. I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af underholdningsbegivenheder IKKE omfattet af fortrydelsesretten. 
  2. Særlige betingelser vedr. annullering eller ændring af tid: 
  3. Bookinger foretaget 31 dage før arrangement-dato er bindende og kan ikke annulleres eller ændres uden gebyr. Annullering skal ske online på Sælgers hjemmeside senest 21 dage inden arrangementet. 
  4. Ved annullering 7-31 dage før arrangementet betales et gebyr på 25% af fakturabeløbet (dog min. 350,- i administrationsgebyr). 
  5. Ved annullering 3-7 dage før arrangementet betales et gebyr på 50% af fakturabeløbet (dog min. 350,- i administrationsgebyr). 
  6. Ved annullering 1-3 dage før eller samme dag som arrangementet er booket til, beholdes hele fakturabeløbet. 
  7. Alle beløb tilbageføres via samme metode som betalingen er udført med.

10. Behandlingen af dine personoplysninger

  1. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
  2. I forbindelse med leveringen af ydelsen, optages deltagerne. Optagelserne slettes straks efter ydelsen er leveret.

11. Force majeure

Sælger er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Sælgers kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Sælger samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

12. Produktansvar

  1. For produktansvar hæfter Sælger og/eller er Sælger ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. 
  2. Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive ad citeret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

13. Tvister, lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Byretten i Aalborg under anvendelse af dansk ret. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.